To download laws in your desired language, click on the sides of the respective tabs below.

Law Number 4/2000

(Family Act)

**Consolidated

Law Number 12/2009

(Special Provisions Act to Deal with Sexual Abuse Offenders

of Children)

Law Number 3/2012

(Domestic Violence Act)

Law Number 16/2014

(Prevention of Sexual Abuse and Harassment Act)

Law Number 17/2014

(Sexual Offences Act)

Law Number 18/2016 (Gender Equality Act)

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 

(އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު)  

 **އިޞްލާޙުތައް ހިމެނިފައި 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 

(ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

3/2012  ޤާނޫނު ނަންބަރު

 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)

ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2014

 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)  

ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014

(ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)

ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2016

(ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު)

ABOUT US >

Family Legal Clinic (FLC) is a pro bono legal service founded in August 2014 by a group of young and enthusiastic professionals, including two lawyers and a journalist. FLC was registered as an independent NGO on 20th September 2017. It is the first initiative of its kind in the Maldives and focuses on providing pro bono legal consultations and awareness in the areas of family law and prevention of domestic violence law.

CONTACT >
Family Legal Clinic

1F, Ma. Rosario 
Sayyid Kilegefaanu Magu
Male', 20196

Republic of Maldives
PHONE: (960) 333 1779

HOTLINE: (960) 9977771

EMAIL: info@familylegalclinic.org.mv

  • facebook_circle_color-256
  • twitter_circle_color-256

© 2017 by Family Legal Clinic