top of page

#OurSharedStories

ނަފްސާނީ އަސަރުތަކާއި އަނިޔާއިން ފަސޭހަވުން

ޢަބްދުﷲ ފަސީހު

ކައުންސެލަރ

 

23 ޖޫން 2019 

Signs of mental health related issues
00:57
Signs of anxiety and depression
01:03
Signs of Trauma Part 1
00:56
Signs of trauma Part 2
00:33
Self care Part 1
00:56
Self care Part 2
00:26
Managing Stress Part 1
00:53

މައްސަލަތަކުގެ މެދުގައި ކުދިން

ޝިޔާމާ އަންވަރު

ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތު އެޑިއުކޭޝަން

10 ފެބްރުއަރީ 2019